Vuokrausehdot

Ajoneuvon varaaminen, takuumaksun ja vuokran maksaminen

Ajoneuvo varataan maksamalla takuumaksu/pantti 300 € vuokranantajan ilmoittamalle tilille. Varaus on vahvistettu kun suoritus näkyy vuokranantajan tilillä. Takuumaksu palautetaan vuokralaisen ilmoittamalle tilille, kun vuokrattu ajoneuvo on palautettu sovittuna ajankohtana, samassa kunnossa kuin se oli vuokraushetkellä.

Vuokra suoritetaan kokonaisuudessaan ajoneuvoa noudettaessa pankki-/tai luottokortilla (MC/Visa).

Vuokraajalta edellytetään vähintään B-luokan ajokorttia ja 25 vuoden ikää.

Minimivuokrausaika on 1 viikko.

Ajoneuvon luovutus vuokralaiselle ja vuokraan sisältyvät asiat
Vuokranantaja luovuttaa ajoneuvon vuokralaiselle sovittuna ajankohtana sovitussa paikassa.

Vuokraan sisältyy ajoneuvo varusteineen ja sopimuksen mukaiset ajokilometrit. Vuokrahintaan sisältyy kaksi kaasupulloa (joista toinen palautettaessa täynnä), WC-kemikaalit, sähköjohto ulkoiseen virtalähteeseen liittymistä varten. Ajoneuvoissa on kattavat vuokrakäyttöön tarkoitetut liikenne- ja kaskovakuutukset. Asiakkaan omavastuu Pohjoismaissa on 800 euroa/vahinkotapahtuma (muut Euroopan maat 2000 euroa) vakuutuksesta korvattavissa vahingoissa.

Ajoneuvon palautus

Ajoneuvo palautetaan samassa kunnossa kuin se oli vuokrattaessa. Sisäsiivous tehtynä, wc-kasetti tyhjennettynä ja puhdistettuna, talousjätevesisäiliö tyhjennettynä ja polttoainesäiliö täynnä. Mikäli polttoainesäiliötä ei ole täytetty, peritään puuttuvan polttoaineen hinta ja 20 euron täyttömaksu. Vuokranantajan tekemästä wc-kasetin tyhjennyksestä tai sisäsiivouksesesta peritään 100 € ylimääräinen maksu. Ylimääräiset maksut voidaan periä takuumaksusta. Vuokranantaja huolehtii auton ulkopesusta.

Vuokralainen palauttaa ajoneuvon vuokrasopimuksessa mainittuun paikkaan, sovitun vuokra-ajan päättyessä. Palautusajan muuttumisesta on sovittava riittävän ajoissa vuokranantajan kanssa. Mikäli ajoneuvoa ei palauteta sovittuun aikaan, eikä palautusajan muuttumisesta ole sovittu vuokranantajan kanssa, on vuokranantajalla oikeus periä viivästysajalta viivästysmaksua 50 e/h, jokaiselta alkavalta tunnilta. Vuokranantajalla ei ole velvollisuutta maksaa hyvitystä, jos vuokralainen palauttaa ajoneuvon ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä.

Jos ajoneuvoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu vuokranantajan kanssa, ilmoitetaan asia poliisille varkaustapauksena. Vuokranantajalla on oikeus periä kohtuullinen korvaus laiminlyönnistä aiheutuneista taloudellisista menetyksistä.

Vuokralaisen velvollisuudet ja vastuut
Vuokralainen on velvollinen hoitamaan ajoneuvoa varusteineen huolellisesti niin, että se on palautettaessa samassa kunnossa kuin se oli luovutushetkellä.

Vuokralaisen on tarkistettava vuokrattava ajoneuvo luovutushetkellä ja kirjattava yhdessä vuokranantajan kanssa ylös mahdolliset puutteet tai viat vuokrasopimukseen. Mikäli puutteita tai vikoja ei ole kirjattu, on vuokralainen vastuussa näistä vioista sikäli, kuin ne ovat olleet vuokralaisen havaittavissa tarkastushetkellä.

Vuokralaisen on liikkeelle lähdettäessä varmistettava, että ajoneuvon ikkunat, ovet ja kattoluukut ovat suljettuna sekä portaat nostettuna sisään. Sateella on huolehdittava ikkunoiden, ovien ja kattoluukkujen sulkemisesta siten, ettei ajoneuvoon pääse satamaan sisälle.

Vuokralainen on vuokra-aikana velvollinen huolehtimaan ajoneuvon normaaleista tarkistuksista ja huolehtimaan, että käyttää sähkölaitteita niin etteivät akut pääse tyhjenemään. Jos ajoneuvon starttiakku on tyhjentynyt vuokraajan omasta huolimattomuudesta esim. ajovalojen päälle jättämisestä parkkeerattuun ajoneuvoon tai ajoneuvon kojelaudan 12V pistokkeiden liiallisesta käytöstä ajoneuvon ollessa sammutettuna, on vuokraaja velvollinen itse hoitamaan ajoneuvon käynnistyksen/akkujen lataamisen niin, että ajoneuvo saadaan käyntiin. Vuokraajaa suositellaan kytkemään ajoneuvo leiriytyessä verkkovirtaan, jolloin sähkölaitteiden toimivuus ja akkujen latautuminen voidaan parhaiten varmistaa.

Vahinko- tai katoamistapaukset
Vuokralainen on velvollinen korvaamaan ajoneuvolle tai sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot sekä korvaamaan ajoneuvosta vuokra-aikana kadonneet osat ja lisävarusteet.

  • Asiakkaan omavastuu on 800 €/vahinkotapahtuma (Pohjoismaat) ajoneuvon kasko- ja liikennevakuutuksesta korvattavissa vahingoissa. Pohjoismaiden ulkopuolella omavastuu on 2000 €/vahinkotapahtuma.
  • Tuulilasivahingoissa joissa tuulilasi joudutaan vaihtamaan, on asiakkaan omavastuu 250 €.
  • Asiakas on kokonaisuudessaan vastuussa niistä vahingoista, joita ajoneuvon vakuutukset eivät korvaa. Näissä vahingoissa korvaussumma peritään asiakkaalta vahingosta aiheutuvien todellisten kustannusten mukaisesti. Tällaisia vahinkoja ovat esimerkiksi markiisivahingot, auton ulkopuolella olevan ilmastointilaitteen vahingoittuminen, auton sisätiloille aiheutetut vahingot tai väärän polttoaineen tankkaamisesta aiheutuneet vahingot. Asiakas vastaa kokonaisuudessaan vahingoista jotka aiheutuvat asiakkaan huolimattomuudesta, tahallisuudesta tai ajoneuvon tai sen varusteiden väärinkäytöstä.
  • Vuokranantaja voi vähentää aiheutuneet kustannukset takuumaksusta.
  • Vuokralainen vapautuu korvausvelvollisuudesta, jos vuokranantaja saa täyden korvauksen vahingoista vakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta. Korvausvelvollisuutta ei ole myöskään, jos vahinko johtuu teknisestä viasta tai normaalista kulumisesta tai muusta näihin verrattavasta syystä.

  • Vakuutus korvaa auton hinauksen ainoastaan teknisen vian tai tieltä suistumisen sattuessa. Hinaus on aina tilattava vakuutusyhtiön kautta.

Vuokralainen on velvollinen maksamaan vuokra-aikana ajoneuvon käyttämisestä aiheutuvat leiriytymis-, pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut, ylikuorma-, sakko-, rike- ja muut maksut.Tupakointi ajoneuvossa on ehdottomasti kielletty, laiminlyönnistä peritään 500 € lisämaksu. Lemmikkieläinten mukaan ottamisesta sovitaan erikseen vuokranantajan kanssa.Ajoneuvoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle ilman vuokranantajan kirjallista lupaa. Ajoneuvoja ei vuokrata Itä-Eurooppaan tai Euroopan ulkopuolelle suuntautuville matkoille. Vuokralaisella ei ole oikeutta luovuttaa ajoneuvoa kenenkään muun kuin vuokrasopimuksessa mainittujen henkilöiden käyttöön.

Vuokranantajan velvollisuudet
Vuokranantaja vastaa, että auto on teknisesti luovutushetkellä siinä kunnossa, että sitä voidaan käyttää sopimuksessa tarkoitettuun toimintaan. Mikäli vuokralainen ei saa autoa käyttönsä sovitun mukaisesti, voi hän vaatia viivästystä vastaavaa vuokranalennusta. Vuokraamo ei ole vastuussa matkan viivästymisestä tai peruuntumisesta asiakkaalle aiheutuvista kustannuksista.

Vuokranantaja ei vastaa ajoneuvon rikkoutumisen tai vian aiheuttamasta vahingoista vuokralaiselle, vuokralaisen omaisuudelle tai liikennevälineille tai muille henkilöille. Vuokranantaja ei korvaa matkan keskeytymisestä vuokralaiselle aiheutuvia matka-, majoitus- tai muita kuluja.

Vuokranantaja ei vastaa vuokralaisen omaisuudesta, joka on ollut ajoneuvossa esim. varkaustapauksissa, mikäli ajoneuvon vakuutus ei sitä korvaa.

Toimenpiteet vika-, vahinko- ja varkaustapauksissa
Teknisen tai muun vian ilmetessä on vuokralaisen ilmoitettava siitä viipymättä vuokranantajalle. Vuokralainen on velvollinen toimittamaan ajoneuvon korjattavaksi vuokranantajan niin vaatiessa vuokranantajan lukuun. Vuokralainen voi myös palauttaa ajoneuvon vikatapauksessa välittömästi vuokranantajalle, jolloin vuokrasopimus päättyy luovutushetkellä. Mikäli ajoneuvossa ilmenee vuokra-aikana tekninen vika tai muu virhe, on vuokralaisella oikeus vaatia virhettä vastaavaa vuokran alennusta. Jos ajoneuvon kunnosta johtuva virhe on olennainen, vuokralainen voi vaatia vuokrasopimuksen purkua.

Liikennevahingon sattuessa on vuokralainen velvollinen ilmoittamaan viipymättä vahingosta vuokranantajalle. Syyllisyyden ollessa vähänkään epäselvä, on vuokralaisen ilmoitettava asiasta poliisille. Ilmoitus poliisille tehdään aina, kun kyseessä on henkilövahinko. Myös hirvieläinvahingoissa vuokralaisen on aina tehtävä ilmoitus poliisille sekä toimitettava vuokranantajalle poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta.

Varkauden sattuessa on vuokralaisen välittömästi ilmoitettava vuokranantajalle ajoneuvoa kohdanneesta varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille. Vuokranantajan on tämän jälkeen ilmoitettava vuokralaiselle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä.

Jos vuokralainen laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, hän vastaa vuokranantajalle siitä syntyneestä vahingosta.

Sopimuksen purkaminen
Jos vuokralainen purkaa sopimuksen

  • aikaisemmin kuin 14 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on vuokranantaja velvollinen palauttamaan takuumaksun/pantin vähennettynä 50,00 €:lla
  • aikaisemmin kuin 7 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on vuokranantaja velvollinen palauttamaan takuumaksun/pantin vähennettynä 100,00 €:lla
  • 7 vrk tai sitä myöhemmin ennen vuokra-ajan alkua, on vuokranantaja oikeutettu pidättämään takuumaksun/pantin 300 €.

Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokra-ajan kuluessa vuokrasopimus, jos käy ilmi, että vuokralainen rikkoo olennaisesti vuokrasopimusta tai vuokrausehtoja tai että vuokralainen ei vuokranantajan arvion mukaan kykene käsittelemään ajoneuvoa asianmukaisesti.

Jos ajoneuvon käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, sopimus purkautuu vuokranantajan saatua ilmoituksen tapahtuneesta. Vuokranantajan purkaessa vuokrasopimuksen, on vuokralainen velvollinen palauttamaan ajoneuvon viivytyksettä vuokranantajalle.

Sijainti

AAvuokraus on vain lyhyen ajomatkan päässä Helsinki-Vantaan lentokentältä!